Change History for OpenVPN_QA

Version Date Author Comment
38 8 months Samuli Seppänen
37 8 months Samuli Seppänen Update and add data
36 8 months Samuli Seppänen
35 19 months Samuli Seppänen
34 19 months Samuli Seppänen
33 2 years Samuli Seppänen Add overview of current QA table
32 2 years Samuli Seppänen
31 2 years Samuli Seppänen Update list of builders
30 2 years Samuli Seppänen Cleanup QA page
29 2 years Samuli Seppänen
28 3 years Samuli Seppänen Modernize the OpenVPN QA page
27 3 years debbie10t
26 4 years Samuli Seppänen
25 4 years Samuli Seppänen Fix small typo
24 4 years Samuli Seppänen
23 4 years Samuli Seppänen
22 4 years Samuli Seppänen
21 4 years Samuli Seppänen
20 4 years Samuli Seppänen
19 4 years Samuli Seppänen
18 4 years Samuli Seppänen
17 4 years Samuli Seppänen
16 4 years Samuli Seppänen
15 7 years Samuli Seppänen
14 7 years Samuli Seppänen
13 7 years Samuli Seppänen
12 7 years Samuli Seppänen
11 7 years Samuli Seppänen
10 7 years Samuli Seppänen
9 7 years Samuli Seppänen
8 7 years Samuli Seppänen
7 7 years Samuli Seppänen
6 7 years Samuli Seppänen
5 7 years Samuli Seppänen
4 7 years Samuli Seppänen
3 7 years Samuli Seppänen
2 7 years Samuli Seppänen
1 7 years Samuli Seppänen