Change History for OpenVPN_QA

Version Date Author Comment
38 5 months Samuli Seppänen
37 5 months Samuli Seppänen Update and add data
36 5 months Samuli Seppänen
35 16 months Samuli Seppänen
34 16 months Samuli Seppänen
33 21 months Samuli Seppänen Add overview of current QA table
32 21 months Samuli Seppänen
31 21 months Samuli Seppänen Update list of builders
30 21 months Samuli Seppänen Cleanup QA page
29 2 years Samuli Seppänen
28 2 years Samuli Seppänen Modernize the OpenVPN QA page
27 2 years debbie10t
26 4 years Samuli Seppänen
25 4 years Samuli Seppänen Fix small typo
24 4 years Samuli Seppänen
23 4 years Samuli Seppänen
22 4 years Samuli Seppänen
21 4 years Samuli Seppänen
20 4 years Samuli Seppänen
19 4 years Samuli Seppänen
18 4 years Samuli Seppänen
17 4 years Samuli Seppänen
16 4 years Samuli Seppänen
15 6 years Samuli Seppänen
14 7 years Samuli Seppänen
13 7 years Samuli Seppänen
12 7 years Samuli Seppänen
11 7 years Samuli Seppänen
10 7 years Samuli Seppänen
9 7 years Samuli Seppänen
8 7 years Samuli Seppänen
7 7 years Samuli Seppänen
6 7 years Samuli Seppänen
5 7 years Samuli Seppänen
4 7 years Samuli Seppänen
3 7 years Samuli Seppänen
2 7 years Samuli Seppänen
1 7 years Samuli Seppänen